Zoek
Sluit dit zoekvak.

Menu

Onderwijs

Nieuwe keuzedelen en opleidingen

Een stad waar het heerlijk wonen is, maar waar ook volop ruimte is voor groen aan, op of in gebouwen. Samen met onze partners ontwikkelen we nieuwe keuzevakken, doorlopende leerlijnen en BBL-trajecten. 

Bestaande opleidingen

Aeres MBO Almere: de school die stad en natuur verbindt. Een moderne mbo-opleiding in Flevoland. Met focus op duurzaamheid, ondernemerschap, veel praktijk, stage en excursies. In een open sfeer en mét toekomstperspectief.

Bestaande opleidingen

De Groene Stad

De Groene Stad is een brede en groene opleiding. Studenten verdiepen zich in belangrijke onderwerpen als ecologie, natuur in de stad, kleinschalige voedselvoorzieningen en hoe we omgaan met het milieu. Na deze basis specialiseren zij zich in de levende tuin of het groene gebouw.

Toegepaste biologie

Een brede opleiding met vier profielen voor studenten met passie voor leefomgevingen, wildlife, natuur en biologische processen. Zij krijgen de kans om hun interesses te ontdekken in bijvoorbeeld planten, milieu en waterkwaliteit.

Aarde en Klimaat

Studenten leren zelfstandig gegevens over water, bodem en ecologie in het veld te verzamelen. Om hiermee klimaatvraagstukken inzichtelijk te maken, aan te pakken en de ideeën met creativiteit op te lossen. Zij werken aan projecten van het lokale bedrijfsleven.

Dierverzorging

Een praktische opleiding over het hanteren, huisvesten, verzorgen en voeren van dieren. Ook ziekten, EHBO, voorplanting komen aan bod. Op niveau 3 en 4 leren studenten ook evenementen organiseren en ondernemersvaardigheden. Zodat ze zelf een bedrijf kunnen starten of als bedrijfsleider aan de slag kunnen.

Nieuwe keuzedelen en opleidingen

Keuzedeel Klimaat en Natuurinclusieve stad

Onder invloed van klimaatverandering verandert het weer in steden. Naar verwachting krijgen we bijvoorbeeld meer piekbuien, en meer warme, lange droge periodes. De maatschappelijk opgave om de stad leefbaar te houden betekent dus dat we de steden aan moeten passen aan veranderend klimaat. 

Een van de manieren om dat te doen is door oplossingen te kiezen gebaseerd op groen en water in de stad. Deze optie biedt mogelijk ook voordelen voor stedelijke natuur en biodiversiteit en is daarmee natuurinclusief. In eerdere studies is het positieve effect van groen in de stad op natuur, en op leefbaarheid van stad in tijden van klimaatadaptatie al aangetoond. 

Natuurinclusieve klimaatadaptatie komt echter niet vanzelf van de grond. Er zijn diverse barrières (politiek, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch of wettelijk) denkbaar die implementatie van klimaatadaptatie maatregelen in de weg staan. Dit moduul is een nieuw keuzevak, dat samen met het werkveld opgezet wordt en de inhoud wordt afgestemd op de nieuwe werkzaamheden. 

Keuzedeel Toekomstbestendig Waterbeheer

De weersextremen nemen toe. Door de opwarming van de aarde komt er steeds meer zware neerslag in de vorm van hoosbuien voor in Nederland. De riolering en het watersysteem kunnen door het adequate beheer en onderhoud van gemeenten en waterschappen grote hoeveelheden neerslag goed afvoeren. Wateroverlast bij zeer extreme regenbuien is op dit moment echter onvermijdelijk. 

De watersector is een belangrijke en omvangrijke sector in Nederland. Na het volgen van dit keuzedeel krijgt de student een vermelding op het diploma dat hij/zij zich heeft bekwaamd in alle aspecten die horen bij toekomstigbestendig waterbeheer in Nederland. Dit is voor betrokken bedrijven een meerwaarde. Kortom, dit keuzedeel biedt sterke doorstroommogelijkheden voor elke student die in de toekomst werkzaam wil zijn in de watersector.

Keuzedeel Urban Green Sensoring

Sensortechnologie, Internet of Things (IoT) en big data dragen bij aan een efficiënte inrichting van duurzaam gebouwbeheer. Dit keuzedeel wil studenten bewust maken en kennis en vaardigheden bijbrengen om met deze technologie aan de slag te gaan en daarmee bij te dragen aan duurzamere en leefbaardere gebouwen en omgevingen. 

Met behulp van sensoren, data, programmeren zijn zij in staat om, gebouw, gebruik, menselijke interactie, natuur, klimaat samen te brengen in modellen om betere, mooiere, duurzamere, gezondere leefomgevingen te creëren. Het doel is om een mbo keuzedeel te ontwikkelen. Deze technologie brengt verschillende vakgebieden en specialismes samen. Groen en bouwen, groen en ict, bouwen en ict. 

Het te ontwikkelen keuzedeel wordt dan ook een coproductie tussen de opleiding Smart Buildings (ROC) en de opleiding Het levende Gebouw (Aeres MBO). Dit is een nieuw aan te vragen keuzedeel.

BBL-opleiding Boomadviseur in stedelijke omgeving

In relatie tot het intensieve gebruik van het openbare domein en het mengen van functionaliteiten van de urbane omgeving (o.a. openbaar v/s privé, mengvormen tussen binnen- en buitenruimten) wordt er een hogere kwaliteit gevraagd van het groen in de deze ruimten. Hieraan gekoppeld is een grote vraag naar technologische oplossingen in aanleg en beheer, zowel boven als onder de ‘grond’. Bomen vormen in deze omgevingen een specifiek werkveld met specifieke expertise en risico’s. 

Waar enerzijds het gevraagde expertise niveau toeneemt, neemt anderzijds het aanbod aan opgeleide en ervaren medewerkers af en is er een grote uitstroom. Groenbedrijven, gemeentes, waterschappen, expertise- en adviesbureaus zoeken vanuit deze krapte naar alternatieve instroom van hoger opgeleide medewerkers voor het doen van onderzoek, advies, beleidsvorming en het uitvoeren van specialistische werkzaamheden. In de nieuwe BBL opleiding komen al die aspecten aan de orde. Deze BBL opleiding wordt samen met bedrijven uitgevoerd. 

Doorlopende leerlijn Aarde en Klimaat

De in ontwikkeling zijnde Bachelor Aarde & Klimaat vormt een belangrijk uitgangspunt bij de vormgeving van het MBO-HBO traject. Daarom is het belangrijk om te weten waar deze opleiding zich op richt en hoe deze verder is opgebouwd, zodat op die basis het MBO ingericht kan worden. 

De ontwikkelde HBO-opleiding Aarde & Klimaat richt zich op geografie en technologie en de combinatie daarvan. Analyse van gegevens en het verwerken van deze de gegevens naar producten staat centraal. Het gebruik van geografische informatiesystemen (GIS), geo-ICT en game-technologie zijn belangrijke onderdelen in de studie naast de basiskennis op het gebied van water-, bodem- en ecosystemen, klimaat en de ontwikkelingen hierbinnen. 

Op basis van een arbeidsmarktonderzoek wordt de inhoud van het MBO deel vormgegeven. De partners binnen Stad van de Toekomst leveren daar een bijdrage aan.